Lentes 3D

De Desgalipedia
Saltar ata a navegación Saltar á procura

Lentes 3D Lentes 3D }Así Así é é como como se se parece parece lentes lentes 3D. 3D.
Cita1.pngOw, Ow, parece parece que que o o suxeito suxeito da da pelicula pelicula me me vai vai pegar! pegar!Cita2.png
Vostede Vostede sobre sobre Lentes 3D Lentes 3D
Cita1.pngSerio, Serio, mesmo?!? mesmo?!?Cita2.png
outra persoa outra persoa sobre sobre comentario anterior comentario anterior
Cita1.pngAi! Ai! Vou Vou co co meu meu mozo mozo pro pro cine cine cos cos meus meus lentes lentes 3D 3D que que compre compre daquela daquela amiga amiga brasileira. brasileira. Paguei Paguei máis máis de de 1.000 1.000 euros eurosCita2.png
Vostede Vostede e e os os seus seus amigos, amigos, excepto excepto esa esa retardada retardada que que non non sabe sabe que que comprou comprou lentes lentes 3D 3D falsos, falsos, lendo lendo este este artigo artigo da da Desgalipedia. Desgalipedia.

Os Os lentes lentes 3D, 3D, tamén tamén chamado chamado Que Que cousa cousa inútil, inútil, son son un un tipo tipo de de lentes lentes que que son son frecuentemente frecuentemente usadas usadas para para dar dar unha unha impresión impresión de de profundidade profundidade en en imaxes imaxes 2D 2D ou ou texto, texto, é é dicir, dicir, transformar transformar algo algo en en 3D. 3D. Este Este tipo tipo de de 3D 3D é é usado usado frecuentemente frecuentemente en en entretemento, entretemento, especialmente especialmente películas películas e, e, en en menor menor medida medida na na ciencia. ciencia. Os Os cristais cristais teñen teñen dous dous vasos vasos de de cores cores diferentes, diferentes, un vermello un vermello e e un un azul. azul.

Os Os lentes lentes 3D 3D foron foron instrumentos instrumentos creados creados pola pola NASA NASA para para misións misións secretas secretas na na Unión Soviética. Unión Soviética. A A principio principio foron foron unhas unhas vellas vellas lentes lentes usadas usadas en en torturas torturas en en iraquianos iraquianos utilizando utilizando filmes filmes pornográficos pornográficos facendo facendo que que os os individuos individuos tivesen tivesen á á incorrecta incorrecta impresión impresión de de realidade realidade facendo facendo que que melassem melassem á á materia materia que que estaban estaban sentados. sentados.

Como Como funciona funciona

Kesha 3D.jpg

Cando Cando se se mira mira a a unha unha imaxe imaxe que que ten ten dúas dúas perspectivas perspectivas diferentes, diferentes, o o córtex córtex visual visual no no cerebro cerebro humano humano automaticamente automaticamente funde funde as as dúas dúas imaxes imaxes nunha nunha composición composición que que parece parece ter ter unha unha profundidade profundidade en en 3D 3D onde onde non non existe existe profundidade, profundidade, polo polo menos menos non non o o punto punto de de vista vista físico. físico. Ademais, Ademais, cando cando mira mira a a unha unha imaxe imaxe 3D, 3D, a a imaxe imaxe tamén tamén mira mira para para ti, ti, como como Friedrich Nietzsche Friedrich Nietzsche diría. diría. As As dúas dúas caixas caixas de de abaixo, abaixo, por por exemplo, exemplo, fan fan que que case case catro catro dimensións dimensións se se ollar ollar para para eles eles con con lentes lentes 3D, 3D, podendo podendo ata ata saír saír do do seu seu monitor monitor para para matar. matar.

,————————-, ,————————-,

  / |    /|  / |    /|
 / |   / | / |   / |
 /———+—————+ | /———+—————+ | 
 |  |   | | |  |   | |
 |  |   | | |  |   | |
 |  |   | | |  |   | |
 |  |   | | |  |   | |
 |  +—————+—-/ |  +—————+—-/
 | /   | / | /   | /
 | /    |/ | /    |/ 
 '—————————' '—————————'
+
Ten Ten que que centrarse centrarse sobre sobre a a cruz, cruz, ou ou as as caixas caixas poden poden chegar chegar vivas vivas e e comelo. comelo.

Aplicacións Aplicacións e e outras outras funcións funcións dos dos lentes lentes 3D 3D

Unha Unha rapaza rapaza que que ha ha co co seu seu mozo mozo ó ó cine cine para para ver ver unha unha película película en en 3D. 3D.
A A mesma mesma rapaza rapaza que que descobre descobre que que os os seus seus lentes lentes 3D 3D son son falsos falsos e e perdeu perdeu o o seu seu noivo noivo por por unha unha moza moza máis máis sexy sexy

As As lentes lentes 3D 3D son son o o accesorio accesorio ideal ideal para para usar usar en en varias varias ocasións ocasións como como vodas, vodas, velorios velorios cultos cultos da da Igrexa Igrexa Católica. Católica. Usando Usando este este útil útil indicará indicará que que é é unha unha persoa persoa na na moda moda e e non non un un completo completo idiota, idiota, os os lentes lentes tamén tamén recomendados recomendados para para usar usar en en namoros, namoros, con con aquel aquel que que vostede vostede atopa atopa nunha nunha fiesta. fiesta.

Ademais, Ademais, os os lentes lentes 3D 3D poden poden ser ser usados usados en en xogos xogos de de videoxogos, videoxogos, desta desta forma forma quedará quedará todo todo en en 3D. 3D. Tamén Tamén se se pode pode usar usar cando cando for for xogar xogar algún algún partido partido irritante irritante no no ordenador, ordenador, desta desta forma, forma, misteriosamente, misteriosamente, o o xogo xogo estará estará en en 3D 3D con con exelente exelente gráfico. gráfico.

Desgalería Desgalería de de persoas persoas idiotas idiotas que que pensan pensan que que están están a a usar usar lentes lentes 3D 3D

Sabias Sabias que... que...

A A mesma mesma idiota idiota retardada retardada deste deste artigo artigo crendo, crendo, desta desta vez, vez, estar estar cos cos verdadeiros verdadeiros lentes lentes 3D 3D e, e, así, así, poder poder reconquistar reconquistar o o seu seu mozo mozo
 • ...as ...as lentes lentes 3D 3D poden poden ser ser utilizados utilizados para para xogar xogar e e editar editar a a Desgalipedia. Desgalipedia.

Vexa Vexa tamén tamén

Cita1.pngAI AI MEU MEU DEUS!, DEUS!, eu eu son son unha unha anta, anta, ANTA ANTA DESPARAFUSADA!... DESPARAFUSADA!... EU EU QUERO QUERO QUE QUE un un buraco buraco se se abra abra na na Terra Terra e e QUE QUE entre entre dentro! dentro!Cita2.png